Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό πλεονέκτημα, σε μια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, όπου το φορολογικό καθεστώς αλλάζει συνεχώς με νέους νόμους και διατάξεις πρέπει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, να εναρμονιστούμε σωστά, αξιόπιστα και έγκαιρα, με στόχο την πρόληψη απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα, προσαυξήσεις.

Σύσταση Εταιρειών

Η σωστή και γρήγορη διαδικασία των ενεργειών έναρξης, προσαρμοσμένη στην εκάστοτε χρονική στιγμή εξασφαλίζει την ταχύτερη εισροή εσόδων. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για την σύσταση οποιασδήποτε μορφής εταιρείας, μετά από ανάλυση του φορολογικού πλαισίου την δεδομένη στιγμή.

Φοροτεχνική υποστήριξη και παροχή φορολογικών συμβουλών

Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη. Αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, προσπαθώντας να συμβάλλουμε θετικά στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση.

Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Η σύνταξη και η υποβολή της φορολογικής δήλωσης είναι υποχρέωση τόσο για τα φυσικά πρόσωπα, όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Είναι μια διαδικασία , η οποία μπορεί να φαίνεται απλή, όμως κρύβει πολλούς κινδύνους. Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. (Ε1,Ε2,Ε3).

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, επιτρέπεται να υποβληθούν σε χειρόγραφη μορφή στις ΔΟΥ. Οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και τα εισοδήματα της συζύγου του. Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπή η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

Φορολόγηση ακίνητης περιουσίας

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων φορολογούνται, μεταξύ άλλων και για το εισόδημα που προκύπτει από τα ακίνητα τους.

Το εισόδημα αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Το εισόδημα των ακινήτων αφορά κτίρια, τις κατασκευές, τις κάθε είδους εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους. Μπορεί να προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση, την εκμίσθωση, την υπεκμίσθωση ή την δωρεάν παραχώρηση χρήσης.

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα:

 

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΟΡΟΣ

0 – 12.000 €

15%

12.001 – 35.000 €

35%

35.001 – ∞ €

45%

Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

Κατά την πληρωμή του εισοδήματος, ο φόρος παρακρατείται και καταβάλλεται στις φορολογικές αρχές της χώρας κατοικίας του οργανισμού πληρωμής (χώρα προέλευσης). Αυτή η μορφή φορολογίας ονομάζεται παρακράτηση φόρου. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και τη φύση του καταβληθέντος εισοδήματος.

Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

Ο φορολογικός έλεγχος είναι μια διαδικασία στην οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμπλακεί ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση, βάσει των κριτηρίων επιλογής φορολογικών ελέγχων που προσδιορίζονται από την Φορολογική Διοίκηση. Ως γνωστόν τα πιο σημαντικά έσοδα του κράτους προέρχονται από την άμεση και την έμμεση φορολογία και στα πλάισια αυτά ο φορολογικός έλεγχος συνιστά ένα κατασταλτικό μέσο για την είσπραξη φόρου.

Το γραφείο μας σε συνεργασία με έμπειρους δικηγόρους, εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που πιθανόν να προκύψουν στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου που μπορεί να διεξαχθεί από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.), τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) και τα ελεγκτικά κέντρα της ΑΑΔΕ (ΕΛ.ΚΕ).

Εργαλεία των ελεγκτικών αρχών είναι:

  • ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων μια επιχείρησης
  • το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών για την έρευνα των πιστώσεων
  • η ανταλλαγή δεδομένων με τραπεζικά ιδρύματα και φορολογικές αρχές της αλλοδαπής
  • η εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου όπως η αρχή των αναλογιών, η ανάλυση της ρευστότητας του φορολογουμένου, η σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.
  • ο έλεγχος για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων

Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός φορολογικού ελέγχου, από τα πρώτα στάδια μέχρι και την έκδοση των οριστικών πράξεων, παρέχουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης, ώστε να εξασφαλισθεί ο ενδεδειγμένος χειρισμός της.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του ελέγχου και μετά την τυχόν έκδοση οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου, αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο φορολογικό δίκαιο δικηγόρους τη σύνταξη και υποβολή ενδικοφανών προσφυγών, εφόσον ο φορολογούμενος δεν αποδέχεται τους φόρους που καταλογίζονται από τα ελεγκτικά όργανα.

Ταυτόχρονα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σωστή στρατηγική κατεύθυνση ώστε να αποφευχθεί ένας φορολογικός έλεγχος.

Scroll to Top