Λοιπές Υπηρεσίες

Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων

Στο σημερινό περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί έχουν ανάγκη κάτι πολύ περισσότερο από έναν καλό δικηγόρο.
Παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε εταιρικές και εμπορικές υποθέσεις είτε με την μορφή παροχής νομικών συμβουλών και παρακολούθησης της εταιρικής δραστηριότητας είτε με την διενέργεια δικαστικών και εξωδικαστικών πράξεων.

 • Γνωμοδοτήσεις και συμβουλές σε θέματα εμπορικού δικαίου που απασχολούν τις επιχειρήσεις, αλλά και εκπροσώπηση με εξειδικευμένους νομικούς και δικηγόρους ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • Πλήρη νομική κάλυψη σε θέματα ποινικού και φορολογικού-διοικητικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλής όσο και υπεράσπισης – εκπροσώπησης των φυσικών προσώπων.
 • Εκπροσώπηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων σε αστικές και εμπορικές συμβάσεις. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να υλοποιηθεί είτε με την μορφή νομικής συμβουλής είτε με την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου.
 • Την είσπραξη απαιτήσεων των επιχειρήσεων από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ασκώντας δικαστικά και εξωδικαστικά όλα τα δικαιώματα των πελατών μας.
  Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε ολόκληρη τη Διαδικασία Εκτέλεσης, από τα πρώτα βήματα έως την τελική Είσπραξη Απαιτήσεων, εξασφαλίζοντας την επιτυχή Έκδοση Διαταγών Πληρωμής και επιταχύνοντας τη Διαδικασία Εκτέλεσης μέχρι τη φάση του πλειστηριασμού.

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν οφειλές προς θεσμικούς πιστωτές, ήτοι χρηματοδοτικούς φορείς (Τράπεζες και Διαχειριστές Δανείων), Δημόσιο (ΑΑΔΕ) και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ).

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, παρέχεται και η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ρύθμιση δύναται να προβλέπει:

Α. Μερική διαγραφή οφειλών, ως εξής:

 • Προς το δημόσιο, έως 75% επί της βασικής οφειλής, έως 85% επί των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και έως 95% επί των προστίμων της ΑΑΔΕ.
 • Προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και οι προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

 • Να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του.
 • Η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Β. Κατόπιν της ενδεχόμενης ανωτέρω μερικής διαγραφής οφειλής, το υπόλοιπο χρέος δύναται να ρυθμιστεί σε ένα μακροχρόνιο πλάνο αποπληρωμής ως εξής:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να ρυθμιστούν σε έως διακόσιες σαράντα (240) δόσεις.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων δύναται να ρυθμιστούν ως εξής:

 • 420 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια.
 • 240 δόσεις για οφειλές φυσικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια.
 • 180 δόσεις για οφειλές νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

Γ. Ο Νόμος παρέχει και πρόνοιες στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά που ρυθμίζουν τις οφειλές τους και έτσι η πολιτεία παρέχει κρατική επιδότηση στα δάνεια πρώτης κατοικίας για πέντε έτη.

Αν ο οφειλέτης χρωστάει σε πολλαπλούς πιστωτές και το 90% του συνολικού χρέους του ανήκει μόνο σε έναν ιδιώτη θεσμικό πιστωτή ή τα συνολικά του χρέη προς όλους τους θεσμικούς πιστωτές είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ , τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του απευθείας με τους πιστωτές μέσω άλλων εργαλείων, όπως:

 • Για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο με αξιοποίηση των πάγιων και έκτακτων ρυθμίσεων της ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ αντίστοιχα.
 • Για μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων με αξιοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ρύθμιση οφειλών

Αναλαμβάνουμε να ρυθμίσουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία μέσω των διαθέσιμων πάγιων ρυθμίσεων .

Οι επιλογές ρύθμισης αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς. Νέες ρυθμίσεις αντικαθιστούν παλαιότερες ή τρέχουν παράλληλα.

Σας ενημερώνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα με το τι πραγματικά ισχύει και σε ποια ρύθμιση μπορείτε να ενταχθείτε στη περίπτωση που υπάρχει ανάγκη.

Χρηματοδότηση

Σας ενημερώνουμε και σας κατευθύνουμε με βάση τις πραγματικές εναλλακτικές που διαθέτετε τόσο σχετικά με τις οφειλές – υποχρεώσεις σας όσο και με την χρηματοδότηση σας.

Συνεργαζόμαστε με Τραπεζικά Ιδρύματα καθώς και με εταιρείες διαχείρισης οφειλών για θέματα χρηματοδότησης και διακανονισμού οφειλών.

Επιδοτούμενα προγράμματα

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%.

Scroll to Top