Υπηρεσίες Για Ιδιώτες

Επιδόματα

Επίδομα Ανεργίας

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερήσιων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία. Αν κατά τη διάρκεια της επιδότησης οι δικαιούχοι χάσουν την ιδιότητα του ανέργου λόγω πρόσληψης, ασθένειας, στράτευσης κ.ο.κ η επιδότηση σταματά προσωρινά, ενώ ειίναι δυνατόν να συνεχιστεί και πάλι υπό προυποθέσεις. Οι επιδοτούμενοι άνεργοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει οριστική διακοπή της επιδότησης τους.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα που δίνεται σε περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας και την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α) την εισοδηματική ενίσχυση

β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Επίδομα Θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης δικαιούνται νοικοκυριά που χρησιμοποιούν για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα και πέλλετ για όσους κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.500 κατοίκους.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) είναι ένα ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και παρέχει μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Επίδομα Στέγασης

Το επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια να αποκτήσει η χώρα συνεκτική στεγαστική πολιτική και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας της πρώτης κατοικίας σε τέτοια κλίμακα.

Επίδομα Γέννησης

Το επίδομα γέννησης συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια και τη λήψη πρωτοβουλιών εκ μέρους του Κράτους, για την χάραξη και την υλοποίηση μέτρων δημογραφικής πολιτικής. Η θέσπιση του επιδόματος γέννησης ενισχύει την οικογενειακή και κοινωνική συνοχή, η οποία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Συνολικά η ενίσχυση ανέρχεται σε 2.000 ευρώ και καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1000 ευρώ. Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η 2η δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέννησης του παιδιού. Για δίδυμα είναι 4.000 ευρώ.

Επίδομα Μητρότητας

Το επίδομα μητρότητας αφορά ασφαλισμένες που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω μητρότητας. Δηλώνεται το διάστημα απουσίας από την εργασία και αφού επιβεβαιωθεί από τον εργοδότη, χορηγούνται τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας.

Επίδομα Παιδιού

Το Επίδομα Παιδιού είναι ένα από τα βασικά μέτρα στην πολιτική για την στήριξη της οικογένειας και την ενδυνάμωσή της. Είναι ένα μη ανταποδοτικό επίδομα. Χορηγείται από το πρώτο παιδί και το συνολικό ποσό καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του οικογενειακού εισοδήματος.

Επίδομα Αναδοχής

Το Επίδομα Αναδοχής χορηγείται για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή, στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωση του ως οικονομική ενίσχυση, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών διαβίωσης του αναδεχόμενου ατόμου.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ και καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας σε όσους φοιτητές διαμένουν σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας των γονέων τους και για όσα χρόνια διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος. Προκειμένου ένας φοιτητής να δικαιούται το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να πληροί όλα τα ακαδημαϊκά, οικονομικά, κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια.

Μεταφορικό Ισοδύναμο

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο είναι το μέτρο , με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση. Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις με έδρα στο σύνολο της νησιωτικής χώρας και καταβάλλεται με τη μορφή χρηματικής ενίσχυσης ως ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) οφείλουν να υποβάλουν , στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ που ανήκουν, αίτηση (έντυπο Δ210) με συνημμένα τα προτυπωμένα έντυπα του υπουργείου οικονομικών καθώς και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις. Παράλληλα, και εφόσον τα διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική τους κατοικία.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
  • Σύμβαση εργασίας στην αλλοδαπή
  • Βεβαίωση υγιειονομικής ασφάλισης στο εξωτερικό
  • Αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
  • Δικαιολογητικό ύπαρξης μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας
  • Αποδεικτικό από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν εργάζεται στο εξωτερικό, είτε ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, επομένως υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των προηγούμενων, προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η συνήθης διαμονή του φορολογούμενου.

Πέραν των κριτηρίων της κατοικίας, για να καθοριστεί αν μπορεί κανείς να είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, εξετάζονται και άλλες παράμετροι όπως η οικονομική του δραστηριότητα ή οι προσωπικοί του δεσμοί. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που απορρίπτεται η αίτηση μεταφοράς είναι οι ακόλουθες:

  • Στην περίπτωση που υπάρχει ενεργή ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα
  • Στην περίπτωση που κάποιος είναι ομόρρυθμος εταίρος σε ΟΕ ή ΕΕ
  • Στην περίπτωση ύπαρξης σχέσης διευθύνοντος συμβούλου σε ΑΕ
  • Στην περίπτωση ύπαρξης σχέσης διαχειριστή ή μονοπρόσωπου εταίρου σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ
Scroll to Top