Λογιστικές Υπηρεσίες

Γνωρίζουμε ότι το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι γεμάτο ευκαιρίες, προκλήσεις αλλά και κινδύνους. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Βασικές Παροχές

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της επιχείρησης σας απαιτούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την πλήρη οργάνωση και εποπτεία του λογιστηρίου σας.

Μηχανογράφηση λογιστηρίου

Με την σωστή καταγραφή και επεξεργασία των οικονομικών και εμπορικών δεδομένων, μέσω του κατάλληλου μηχανογραφικού συστήματος βοηθάμε στην παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Τήρηση βιβλίων Β & Γ κατηγορίας

Αναλαμβάνουμε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας. Οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ εντάσσονται στην Β κατηγορία, ενώ οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.500.000 ευρώ εντάσσονται στην Γ κατηγορία. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε) και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε) εντάσσονται υποχρεωτικά στην Γ κατηγορία.

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Γνωρίζοντας τα όσα προβλέπονται στο ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) όλες οι επιχειρήσεις που εντάσσοννται στην Γ κατηγορία βιβλίων πρέπει να εκδίδουν τις ανάλογες λογιστικές καταστάσεις, με κριτήρια το ενεργητικό, τους υπαλλήλους που απασχολούν και τον κύκλο εργασιών τους.

Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Η διαδικασία της μισθοδοσίας στηρίζεται στο εργατικό, ασφαλιστικό και φορολογικό δίκαιο αλλά περιλαμβάνει και αντικατοπτρίζει και την κουλτούρα της κάθε εταιρείας. Με αξιόπιστα και συγχρόνως ευέλικτα προγράμματα μισθοδοσίας προσφέρουμε ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Scroll to Top